Columbovet działa na krajowym rynku od 1995 roku jako specjalistyczna firma zajmującą się zdrowiem drobiu, gołębi i ptaków ozdobnych. Od 2002 rok. poszerzyła swoja ofertę o preparaty dla psów, kotów i zwierząt towarzyszących. Firma jako pierwsza w Polsce zaczęła zajmować się chorobami i profilaktyką hodowli gołębi.

  • Nowość

POL-LENA FARMA JK 5L

Dostępność:Dostępny
Dostawa od: 17.50 zł
139.00 zł

płyn do sporządzania roztworów do mycia pomieszczeń, sprzętu, środków transportu

płyn do sporządzania roztworów do mycia pomieszczeń, sprzętu, środków transportu Skład: Jod 2%. Stosowanie i dawkowanie: W celu wymycia pomieszczeń inwentarskich raz w tygodniu, po usunięciu ściółki i nawozu oraz mechanicznym oczyszczeniu i umyciu pomieszczeń wodą, należy wilgotne powierzchnie ścian, podłóg, okien oraz otworów wentylacyjnych spryskać 0,3% roztworem wodnym Pol-Lena Farma JK w ilości około 0,2 l/m2, a powierzchnie porowate i drewniane 0,5 l/m2. Koryta, poidła, wózki paszowe, urządzenia paszarni należy raz w tygodniu, po uprzednim mechanicznym oczyszczeniu, zmyć 3% roztworem produktu, a następnie po upływie 20-30 minut spłukać bieżącą wodą. Przy wejściach do pomieszczeń należy codziennie wykładać maty nasączone świeżo przygotowanym 3% roztworem Pol-Lena Farma JK. Środki transportu zwierząt, po oczyszczeniu mechanicznym i spłukaniu wodą, należy spryskać 3% roztworem produktu w ilości 0,5 l/m2 powierzchni. Przygotowanie roztworu do użycia: Roztwór 0,3% – 3 g produktu (1 łyżeczka do herbaty) na 1 litr wody; roztwór 3% – 30 g produktu (5 średnich łyżek stołowych) na 1 litr wody. Zalecenia dla prawidłowego podania: Roztwory wodne produktu należy przygotować bezpośrednio przed użyciem. Przy ich sporządzaniu nie należy przekraczać temperatury 35°C-40°C. Zmiana barwy produktu z brunatnego, ewentualne przejaśnienie produktu wskazuje na utratę właściwości myjących. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności: Nie dopuszczać nierozcieńczonego produktu do kontaktu z gołym ciałem lub oczami! Nie jeść! Nie dopuszczać do kontaktu z żywnością. W przypadku kontaktu z ciałem, miejsce zmyć dużą ilością wody. Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu i transporcie: Przechowywać w temperaturze poniżej 25ºC, w miejscach suchych. Chronić od światła. Postępowanie z odpadami produktu: Niewykorzystany produkt lub jego odpady unieszkodliwić w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami. Zużyte opakowanie można traktować jako odpad komunalny, po wcześniejszym wypłukaniu dużą ilością wody. Termin ważności: 2 lata od daty produkcji. Inne informacje: Numer serii jest równocześnie datą produkcji. Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu. H373 Może powodować uszkodzenie narządów (tarczycy) poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie. H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Zwroty wskazujące środki ostrożności: P102 Chronić przed dziećmi. P260 Nie wdychać mgły/par/rozpylonej cieczy. P280 Stosować ochronę oczu. P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
Darmowa dostawa

Przy zamówieniach powyżej 500 zł

Ochrona kupujących

Zapewniamy bezpieczeństwo zakupów